Veranstaltungen

Aus Governance Platform
Wechseln zu: Navigation, Suche

Public Management Platform Workshop in Bratislava / Public Management Platform Workshop v Bratislave


Am 2. Februar fand in den Räumlichkeiten der VŠEMvS in Bratislava ein erster Expertenworkshop zur Finalisierung des grenzüberschreitenden governance-platform Lehrganges im Rahmen des Projektes PUMAKO statt. Insgesamt nahmen 33 österreichische und slowakische ExpertInnen am Workshop teil. Ziel des Workshop war es, gemeinsam mit Fachleuten und PraktikerInnen sowohl die Modulinhalte zu diskutieren, als auch potenzielle TeilnehmerInnen und TrainerInnen zu eruieren (siehe Agenda). Workshop-Ergebnisse im Protokoll.


2. februára 2012 sa v priestoroch VŠEMvs v Bratislave konal prvý workshop expertov týkajúci sa finalizácie cezhraničného vzdelávacieho kurzu "governance platforma" v rámci projektu PUMAKO. Na workshope sa zúčastnilo spolu 33 rakúskych a slovenských expertov. Cieľom workshopu bolo spolu s odborníkmi a praktikmi prediskutovať obsah jednotlivých modulov ako aj identifikovať potenciálnych účastníkov/-čky a lektorov/-ky (viď agendu). Výsledky workshopu sú v zázname z workshopu.


Informationsveranstaltung Public Management Platform in Wien / Informačné stretnutie Public Management Platforma vo Viedni


Am 24. April 2012 fand die Informationsveranstaltung zum grenzüberschreitenden Lehrgang für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie für potenzielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich statt. Im Kassensaal des Bundeskanzleramtes stellten Dr. Renate Deininger von der FH-Campus Wien und Mag. Thomas Prorok vom KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung den Lehrgang vor und standen für Fragen zur Verfügung. Die Rektorin der VSEMvS in Bratislava, Viera Cibáková, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Namen des slowakischen Projektpartners. Im Anschluss an den informativen Teil nutzten die Gäste bei Erfrischungen und kleinem Imbiss die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich über den Lehrgang informell auszutauschen.


Dňa 24. apríla 2012 sa konalo informačné stretnutie cezhraničného vzdelávacieho kurzu pre dotknuté strany ako aj pre potenciálnych účastníkov z Rakúska. V sále Spolkového úradu kancelára predstavili Dr. Renate Deininger z vysokej školy FH-Campus vo Viedni a Mag. Thomas Prorok z KDZ-Centra pre výskum verejnej správy študijný program a odpovedali na otázky účastníkov. Rektorka VŠEMVS prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. Pozdravila účastníkov v meine slovenského partnera projektu. Po skončení informačnej časti počas malého občerstvenia využili účastníci možnosť skontaktovať sa a neformálne si vymeniť informácie o vzdelávacom kurze.Informationsveranstaltung Public Management Platform in Bratislava / Informačné stretnutie Public Management Platforma v Bratislave

==

Am 9.Mai 2012 fand in Bratislava im Zichy Palais eine Informationsveranstaltung für MultiplikatorInnen und potentielle TeilnehmerInnen aus der Slowakei zum Lehrgang Public Management Platform statt. Begrüßt wurden die TeilnehmerInnen von Marian Minarovic, dem Generalsekretär der Union der Städte und Gemeinden der Slowakei. An dem Treffen nahmen auch die österreichischen Projektpartner (FH Campus Wien, KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung und HILL-AMC Management) sowie einige der zukünftigen slowakische LektorInnen des Lehrgangs teil. Doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. - Vizerektor der VSEMVS stellte das Projekt und die Inhalte des Lehrgangs Public Management Platform vor. Der Lehrgang erweckte großes Interesse und in der abschließenden Diskussion wurden auch noch zahlreiche Vorschläge für den Lehrgang und Ideen zu einer verbesserten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Österreich und der Slowakei eingebracht.


Dňa 9.5.2012 sa v Bratislave v Zichyho paláci uskutočnilo pracovné stretnutie projektového tímu „PUMAKO – spolupráca v manažmente verejnej správy“ so slovenskými potenciálnymi účastníkmi vzdelávacích kurzov, ktoré sú hlavným výstupom projektu. Zúčastnil sa na ňom a účastníkov privítal generálny sekretár Únie miest Slovenska ak. mal. Marián Minarovič. Stretnutia sa zúčastnili pedagógovia vysokej školy, ktorí sú do projektu zapojení, ako aj zahraniční partneri z vysokej školy FH Campus Viedeň, Centra pre výskum verejnej správy KDZ a konzultačnej spoločnosti HILL-AMC Management, a tiež experti, ktorí budú na projekte participovať ako lektori jednotlivých modulov. Samotný projekt, ako aj obsah pripravovaného kurzu „Public Management Platforma“ predstavil prorektor Vysokej školy manažmentu a verejnej správy doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. Stretnutie sa stretlo so záujmom a diskusia priniesla mnohé námety, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu samotného vzdelávacieho kurzu ako aj cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi verejnej správy Slovenskej republiky a Rakúska.


Abschlussveranstaltung Public Management Platform in Wien / Záverečné podujatie Public Management Platform vo Viedni: Building the urban future of the Danube Region

==

Am 9. und 10. Dezember fand im Wiener Rathaus die internationale Donauraumkonferenz „Building the Urban Future of the Danube Region“ statt. Der zweite Tag war gleichzeitig die Abschlussveranstaltung für das grenzüberschreitende Projekt „Public Management Platform“ (www.public-management-platform.eu).

Gastgeber der Konferenz war der Österreichische Städtebund (ÖStB), der die Veranstaltung gemeinsam mit der Donauhanse, TINA Vienna, der PA-10 Donauraumstrategie und dem Council of Danube Cities and Regions durchführte.

Die Konferenz fokusierte inhaltlich auf die Prioritätsachse 10 - Governance der EU-Donauraumstrategie und widmete sich dementsprechend ausgewählten städtischen Governance-Themen. Ziel war es, VertreterInnen aus Politik und Verwaltung des Donauraums zusammenzubringen und somit den Know-how-Transfer zwischen Städten und Städteverbänden der Donauanreinerstaaten zu erleichtern. Das Lernen von "best practices" sollte dazu beitragen, die städtische Governance im Donauraum zu unterstützen und damit einen starken und nachhaltigen öffentlichen Sektor vor Ort zu gewährleisten und abzusichern. Dies war auch der Anknüpfungspunkt zum grenzüberschreitenden PUMA-Lehrgang „Public Management Platform“, der die zentralen Fragestellungen „guten Regierens“ im Großraum Wien-Bratislava auf kommunaler Ebene beleuchtete und diskutierte.

Dementsprechend wurden am 10. Dezember die wichtigsten Ergebnisse des grenzüberschreitenden PUMA-Lehrganges präsentiert und zusätzliches Know-how in weiterführenden Workshops vermittelt. Die Workshop Themen waren neben "gutem Regieren" durch Human-Ressource-Management, die Beiträge von Smart Cities, von Kontrolle und Rechtsstaatlichkeit sowie von Netzwerken zu städtischer Governance.

Die Konferenzsprachen waren Deutsch, Englisch und teilweise Slowakisch.

Insgesamt nahmen an der Konferenz 170 internationale Gäste teil. Die Ergebnisse und Präsentationen der Konferenz sind unter http://www.kdz.eu/de/urbangovernance downloadbar. Im Zuge der Konferenz wurden darüber hinaus die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Lehrgangs für die Absolvierung des gesamten Lehrgangs ausgezeichnet.


V dňoch 9. a 10. Decembra sa na Viedenskej radnici konala medzinárodná konferencia Dunajského priestoru „Building the Urban Future of the Danube Region“. Druhý deň bol zároveň záverečným podujatím cezhraničného projektu „Public Management Platforma“ (www.public-management-platform.eu).

Hostiteľom konferencie bol Rakúsky zväz miest (Österreichische Städtebund (ÖStB)), ktorý toto podujatie realizoval spolu sďalšími subjektmi Donauhanse, TINA Vienna, PA-10 Donauraumstrategie a Council of Danube Cities and Regions.

Konferencia sa obsahovo zameriavala na prioritu 10 - spravovanie EU-stratégie dunajského priestoru a venovala sa vybraným témam mestského spravovania. Cieľom bolo spojiť účastníkov z politiky a verejnej správy v dunajskom priestore a tým zjednodušiť transfer know-how medzi mestami a zväzmi miest v dunajskej oblasti. Učenie sa z "best practices" malo prispieť k tomu, aby sa podporilo mestské spravovanie v dunajskom priestore a tým sa zabezpečil silný a udržateľný verejný sektor na mieste. Toto bol aj spojovací bod s cezhraničným vzdelávacím kurzom PUMA „Public Management Platforma“, ktorý objasnil a a umožnil prediskutovať centrálne otázky "dobrého spravovania" na komunálnej úrovni.

Najdôležitejšie výsledky cezhraničného vzdelávacieho kurzu PUMA sa prezentovali 10.decembra a ďalšie know-how sa sprostredkovalo v nadväzujúcich workshopoch. Témy workshopov popri "dobrom spravovaní" prostredníctvom manažmentu ľudských zdrojov boli tiež príspevky SmartCities, kontrola a právnoštátnosť ako aj od sietí ku mestkému spravovaniu.

Konferenčnými jazykmi bola nemčina, angličtina a čiastočne aj slovenčina.

Na konferencii sa spolu zúčastnilo 170 zahraničných hostí. Výsledky a prezentácie konferencie je možné stiahnuť zo stránky http://www.kdz.eu/de/urbangovernance . Počas konferencie boli ocenení všetci účastníci vzdelávacieho kurzu za jeho absolvovanie.